>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Samorząd uczniowski - Cele i zadania
Samorząd uczniowski

1. W szkole działa samorząd uczniowski, którego tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie radzie pedagogicznej oraz  dyrektorowi  szkoły  we  wszystkich  sprawach  szkoły, a w szcze gólności w sprawach dotyczących podstawowych praw uczniów.

4. Samorząd uczniowski ma prawo do:
   - zapoznania się ze szkolnym Programem Profilaktyczno-Wychowawczym;
   - organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiającego  zachowanie  właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
   - jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
   - redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz emitowania audycji przez radiowęzeł;
   - organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnym i szkoły w porozumieniu z dyrektorem zespołu szkół;
   - wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekun a samorządu uczniowskiego;
   - opiniowania wniosku rady pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy uczniów;
   - przedstawienia  radzie  pedagogicznej propozycji składu  osobowego  pocztu sztandarowego szkoły;
   - zgłaszania  propozycji  zmiany  dotyczących  organizacji i funkcjonowania szkoły,
   - utworzenia w szkole rady wolontariatu, podejmowania działań na zasadzie wolontariatu i akcji charytatywnych.

5. Szczegółowe  zasady  działalności  samorządu  uczniowskiego  określa regulamin samorządu uczniowskiego.

Data utworzenia: 04/12/2018 ¤ 11:38
Ostatnie zmiany: 04/12/2018 ¤ 11:38
Kategoria : Samorząd uczniowski


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

Narodowe Święto Niepodległości-2016

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Wydarzenia 2018

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^