>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Rzecznik - Rzecznik Praw
Witajcie Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie!!!

Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Konwencji Praw Ucznia.

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

- Ochrona praw ucznia i dbałość o właściwą ich realizacje w życiu szkoły
- Inicjowanie działań mających na celu obronę praw dziecka
- Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży i rodziców
- Mediacja i pomoc w sytuacjach konfliktowych między członkami społeczności szkolnej
- Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie

Środki działania Rzecznika Praw Ucznia:
- Załatwianie indywidualnych skarg
- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom)
- Współpraca z fachowcami(np. pedagogiem, psychologiem, prawnikiem)
- Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym
- Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji
- Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły

W sprawach spornych ustala się, co następuje:

- Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron
- Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron
- Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową

W przypadku naruszenia praw uczniowie zwracają się do (przy zachowaniu podanej kolejności):
- Wychowawcy klasy
- Pedagoga szkolnego, (gdy przemawia za tym charakter sprawy)
- Rzecznika Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcje mediacyjną między stronami w konflikcie. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzje w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
- Zapoznanie się z opinią stron konfliktu
- Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
- Skierowanie sprawy do szkolnego pedagoga lub psychologa w razie kłopotów z dalszym rozstrzygnięciem sporu
- W dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
- Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

- Zapoznanie się z opinią stron konfliktu
- Podjęcie mediacji ze stronami
- Zasięgnięcie opinii pedagoga i psychologa szkolnego
- Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu

Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:
- Znajomość Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka
- Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
- Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązanie spraw spornych
- Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania
- Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach
- Kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:
- Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dn. 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polską dn. 30 kwietnia 1991r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526, 527).
- Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 18 lutego 1991r. Dz. U. Nr 95 poz. 452 z późniejszymi zmianami).
 
<<<Trudne pytania i skargi kieruj na adres e-mail:
trudnepytania@zsz5-chelm.pl
gwarantujemy pełną anonimowość >>>

Dyżury Rzecznika Praw Ucznia:

 

Wtorek: 8:20 - 8:50
Czwartek: 9:25 - 9:55


Data utworzenia: 24/03/2010 ¤ 04:36
Ostatnie zmiany: 19/01/2015 ¤ 13:51
Kategoria : Rzecznik


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>Pokaz z galerii zdjęć<

Praktyczna lekcja spedytora

E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Wydarzenia 2018

Zamknij  ~INTERNAT~

Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^