Cele i zadania Rady rodziców

1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.

3. Celem funkcjonowania rady rodziców jest prowadzenie działań na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

4. Do zadań rady rodziców należy:

- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły;

- udział w powoływaniu dyrektora zespołu szkół;

- wyrażanie pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora zespołu szkół oceny dorobku zawodowego;

- na wniosek dyrektora zespołu szkół - opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza;

- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu szkół;

- gromadzenie funduszów z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł celu wspierania działalności statutowej szkoły;

- występowanie do dyrektora zespołu szkół i innych organów szkoły oraz organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

- współpraca z dyrektorem zespołu szkół, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole oraz radami rodziców innych szkół.

5. Terenem działania rady rodziców jest budynek szkoły. Rada rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

6. Szczegółowe zasady działalności rady rodziców określa regulamin rady rodziców. Terenem działania rady rodziców jest budynek szkoły. Rada rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.