Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Stypendium szkolne

 Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2023/2024 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz tryb i sposób wypłaty stypendiów, procedury dotyczące składania wniosków o stypendia i tok postępowania kwalifikacyjnego będą przeprowadzone w oparciu o "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm" podjęty Uchwałą Nr XXXIX/462/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2018 r. 

  1. W przypadku uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm jak i w przypadku uczniów placówek niepublicznych wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń.
  2. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2023 r.
  3. Kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r.
  4. Osoba do kontaktu w sprawie stypendiów Piotr Wiącek.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Zasady przyznania stypendium i zasiłku szkolnego /pdf/ »
  2. Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym /pdf/ »
  3. Rozp. Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /pdf/ »
  4. Rozp. Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna /pdf/ »
  5. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego /pdf/ »
  6. Oświadczenie o dochodach /pdf/ »

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc