Tak zaczynaliśmy

W pierwszej połowie 1960 r. ruszyła Cementownia "Chełm". Był to wówczas największy zakład tej branży w kraju. Miasto do tej pory nie posiadało większych zakładów przemysłowych. Uruchomionemu zakładowi niezbędne były wykwalifikowane kadry pracownicze. Aby rozwiązać ten problem, już pod koniec lat pięćdziesiątych kierownictwo Cementowni w budowie czyniło starania o utworzenie własnej szkoły przyzakładowej.

W dniu 7 października 1959 r. otrzymano decyzję o powołaniu do życia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Cementowni "Chełm". 1 września 1960r. zainaugurowano nowy rok szkolny z udziałem uczniów dwóch klas zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: elektromonter i ślusarz maszynowy. Szkoła funkcjonowała gościnnie przy Szkole Rzemiosł Budowlanych w Chełmie, mieszczącej się w "Gmachu" przy placu (obecnie) Niepodległości 1 i była kierowana przez ówczesnego jej dyrektora Romana Germatę.

Od początku swojego istnienia szkoła oprócz realizowania podstawowego celu, jakim było zaspokojenie potrzeb kadrowych zakładu pracy, ciągle poszukiwała jak najlepszych warunków nauki zawodu, o miejsca w internacie, o wyposażenie pracowni i biblioteki oraz o wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zadania te silnie integrowały całą społeczność szkolną. Słowa uznania należą się uczniom, nauczycielom, kierownictwom szkoły i Cementowni „Chełm”. Na podkreślenie zasługuje jednocześnie działalność wychowawcza i kulturalna szkoły, która wykształciła wielu absolwentów osiągających sukcesy sportowe i artystyczne.

Szkołę trudno było zakwalifikować do typowej szkoły przyzakładowej. Kształcili się w niej nie tylko przyszli ówcześni pracownicy Cementowni, ale także fachowcy dla PKP, czy też dla przedsiębiorstw budowlanych.

Cztery tysiące absolwentów różnych zawodów i specjalności zasadniczej szkoły zawodowej, zawodowej, zasadniczej szkoły zawodowej OHP, średniego stadium zawodowego, technikum ceramicznego, wieczorowego i eksternistycznego – to dorobek naszej placówki. Absolwenci, rozsiani po całym kraju, ich pozycje i kariery osobiste
oraz zawodowe w różnych środowiskach i dziedzinach życia świadczą o pracy tej szkoły oraz roli i jej znaczeniu w życiu społecznym – kulturowym i przemysłowym Chełma, Lubelszczyzny i kraju.

† mgr Janusz Skibiński