Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia - Tomasz Misiewicz

Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły,
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Konwencji Praw Ucznia.

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:
- Ochrona praw ucznia i dbałość o właściwą ich realizacje w życiu szkoły
- Inicjowanie działań mających na celu obronę praw dziecka
- Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży i rodziców
- Mediacja i pomoc w sytuacjach konfliktowych między członkami społeczności szkolnej
- Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie

Środki działania Rzecznika Praw Ucznia:
- Załatwianie indywidualnych skarg
- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom)
- Współpraca z fachowcami(np. pedagogiem, psychologiem, prawnikiem)
- Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym
- Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji
- Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły

W sprawach spornych ustala się, co następuje:
- Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron
- Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron
- Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową

W przypadku naruszenia praw uczniowie zwracają się do (przy zachowaniu podanej kolejności):
- Wychowawcy klasy
- Pedagoga szkolnego, (gdy przemawia za tym charakter sprawy)
- Rzecznika Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcje mediacyjną między stronami w konflikcie. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzje w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
- Zapoznanie się z opinią stron konfliktu
- Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
- Skierowanie sprawy do szkolnego pedagoga lub psychologa w razie kłopotów z dalszym rozstrzygnięciem sporu
- W dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
- Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
- Zapoznanie się z opinią stron konfliktu
- Podjęcie mediacji ze stronami
- Zasięgnięcie opinii pedagoga i psychologa szkolnego
- Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu

Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:
- Znajomość Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka
- Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
- Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązanie spraw spornych
- Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania
- Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach
- Kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:
- Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dn. 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polską dn. 30 kwietnia 1991r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526, 527).
- Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 18 lutego 1991r. Dz. U. Nr 95 poz. 452 z późniejszymi zmianami).

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc