Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Skład Samorządu uczniowskiego

PRZEWODNICZĄCA - Sara Młynarczyk
ZASTĘPCA - Weronika Wojciechowska
SEKRETARZ - Bartłomiej Momot

OPIEKUN SAMORZĄDU - Swietłana Tereszczuk

Samorząd uczniowski

1. W szkole działa samorząd uczniowski, którego tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie radzie pedagogicznej oraz  dyrektorowi  szkoły  we  wszystkich  sprawach  szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących podstawowych praw uczniów.

4. Samorząd uczniowski ma prawo do:
- zapoznania się ze szkolnym Programem Profilaktyczno-Wychowawczym;
- organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiającego  zachowanie  właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
- jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
- redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz emitowania audycji przez radiowęzeł;
- organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnym i szkoły w porozumieniu z dyrektorem zespołu szkół;
- wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekun a samorządu uczniowskiego;
- opiniowania wniosku rady pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy uczniów;
- przedstawienia  radzie  pedagogicznej propozycji składu  osobowego  pocztu sztandarowego szkoły;
- zgłaszania  propozycji  zmiany  dotyczących  organizacji i funkcjonowania szkoły,
- utworzenia w szkole rady wolontariatu, podejmowania działań na zasadzie wolontariatu i akcji charytatywnych.

5. Szczegółowe zasady działalności samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu uczniowskiego.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc